Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Ter inzage

Bestemmingsplannen

Ontwerp partiële herziening Espel, Leliestraat (De Kaghe)
Het plan is in te zien van 26 januari tot en met 8 maart 2023.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Bomenweg 6 te Emmeloord’
Het plan is in te zien van 26 januari 2023 tot en met 8 maart 2023

Ontwerpwijzigingsbestemmingsplan Luttelgeest, fase 4
Het plan is in te zien van 19 januari tot en met 1 maart 2023

Vastgesteld bestemmingsplan Tollebeek, Zuidwesterringweg 30
Het plan is in te zien van 19 januari tot en met 1 maart 2023

Vastgesteld bestemmingsplan Luttelgeest, Kamplaan 1
Het plan is in te zien van 12 januari tot en met 22 februari 2023

Reacties, zienswijze en bezwaren

Een bestemmingsplan geeft aan wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. In een bestemmingsplan staat of en hoe er gebouwd mag worden. Als er een bestemmingsplan in de maak is kunt u daar invloed op uitoefenen. U kunt op verschillende momenten reageren.

Wilt u reageren op een voorontwerp bestemmingsplan?

U kunt uw reactie sturen aan:
College van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder
Postbus 155
8300 AD Emmeloord

In uw reactie (ook wel inspraakreactie genoemd) staat in elk geval:

  • uw naam, adres en als onderwerp ‘inspraakreactie bestemmingsplan <naam plan>’
  • uw uitleg waarom u het niet eens bent met het voorontwerp bestemmingsplan en
  • uw handtekening

Geeft u liever mondeling uw inspraakreactie? Dan kunt u binnen de ter inzage periode een afspraak maken met de gemeente. Neem daarvoor contact op met het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, te bereiken via het algemene nummer van de gemeente (0527) 63 39 11.

Wilt u een reactie geven op een ontwerp bestemmingsplan?

U kunt uw reactie sturen aan:
Gemeenteraad van Noordoostpolder
Postbus 155
8300 AD Emmeloord

In uw reactie (officieel zienswijze genoemd) staat in elk geval:

  • uw naam, adres en als onderwerp ‘Zienswijze bestemmingsplan <naam plan>’
  • uw uitleg waarom u het niet eens bent met het bestemmingsplan en
  • uw handtekening

Geeft u liever mondeling uw zienswijze? Dan kunt u binnen de ter inzage periode een afspraak maken met de gemeente. Neem daarvoor contact opnemen met het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, te bereiken via het algemene nummer van de gemeente (0527) 63 39 11.

Wilt u beroep instellen tegen een (gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan?

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Als u belanghebbende bent, kunt u tegen het besluit beroep aantekenen. U bent belanghebbende als u rechtstreeks belang heeft bij het plan.

Om beroep in te stellen moet u uw zienswijze kenbaar hebben gemaakt tijdens de ontwerpfase van de bestemmingsplanprocedure. Heeft u dat niet gedaan? Dan kunt u alleen beroep aantekenen tegen wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

U kunt uw beroep sturen naar:
Raad van State
Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Verzoek om voorlopige voorziening

Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek toegekend? Dan schort de inwerkingtreding van het besluit op tot een beslissing is genomen over het beroep.

U kunt een verzoek om voorlopige voorziening sturen aan:
Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Griffiegeld

Als u bij de rechter tegen een besluit in beroep gaat, betaalt u griffiegeld. Dat betaalt u ook als u een verzoek indient voor een voorlopige voorziening. U krijgt het griffiegeld terug als u een zaak wint.

Voorgenomen vastgoedtransacties

Bekendmaking

Op 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778) heeft de Hoge Raad bevestigd dat gemeenten bij voorgenomen verkopen van onroerende zaken transparant moeten handelen. Uit dit arrest (Didam-arrest) volgt dat iedere gegadigde kenbaar kan maken ook in aanmerking te komen voor het sluiten van een (koop)overeenkomst.

Het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder maakt hierbij bekend dat de gemeente Noordoostpolder met betrekking tot de in bijgevoegde lijst opgenomen onroerende zaak, een verkoopovereenkomst is aangegaan.

Marknesse, J. Marisstraat, NOP00 BZ 1962

Indien u zich niet kunt verenigen met voornemen, dan dient u dit uiterlijk 13 februari 2023 voor 12.00 uur, kenbaar te maken door een gemotiveerd bericht aan het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder. Hierin dient u duidelijk en gemotiveerd uiteen te zetten waarom u van mening bent belang te hebben bij benoemde onroerende zaak en waarom u uitgenodigd zou moeten worden tot het doen van een bieding op deze onroerende zaak.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met mevrouw P. Zuidema, medewerker vastgoed, van de gemeente (cluster IB), e-mail: mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl.

Gesloten koopovereenkomst

Voor de navolgende locatie/grond is een overeenkomst gesloten voor verkoop.

Locatie

Toelichting

Cijfer

Marknesse, J. Marisstraat, NOP00 BZ 1962

Verkoopovereenkomst industriegrond

3 en 5

Toelichting

Verklaring bij de cijfers onder ‘Toelichting’:

1 = De overeenkomst vloeit voort uit een bouwclaim of anterieure overeenkomst.

2 = Er heeft een vorm van mededinging of marktconsultatie plaatsgevonden.

3 = Er is (deels) uitvoering gegeven aan de koop/huurovereenkomst.

4 = Uitgifte op basis van beleidsmatige afwegingen van diverse aard welke een relatie hebben met ontwikkeling van andere locaties dan wel anderszins nopen tot (spoedige) afronding van de transactie.

5 = Met het oog op ingenomen grondposities, ligging van de onroerende zaak, aanspraken of historie is de koper de enige die redelijkerwijs in aanmerking komt.

Iedere serieuze gegadigde die vindt dat hij ook voor een overeenkomst in aanmerking komt met betrekking tot de onroerende zaak, dient uiterlijk dit op 13 februari 2023 voor 12.00 uur kenbaar te hebben gemaakt bij de gemeente Noordoostpolder. Met het oog op de voortgang in dit traject en het verkrijgen van duidelijkheid, hanteren wij een termijn van 20 kalenderdagen. Deze termijn is een vervaltermijn. Na afloop van deze termijn kunnen derden geen rechtens geldige aanspraken meer maken.

 

Emmeloord, Escudo, NOP00 AW 168 en NOP00 AW 169

Indien u zich niet kunt verenigen met voornemen, dan dient u dit uiterlijk 24 januari 2023 voor 12.00 uur, kenbaar te maken door een gemotiveerd bericht aan het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder. Hierin dient u duidelijk en gemotiveerd uiteen te zetten waarom u van mening bent belang te hebben bij benoemde onroerende zaak en waarom u uitgenodigd zou moeten worden tot het doen van een bieding op deze onroerende zaak.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met mevrouw P. Zuidema, medewerker vastgoed, van de gemeente (cluster IB), e-mail: mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl.

Gesloten koopovereenkomst

Voor de navolgende locatie/grond is een overeenkomst gesloten voor verkoop.

Locatie

Toelichting

Cijfer

Emmeloord, Escudo, NOP00 AW 168 en NOP00 AW 169

Verkoopovereenkomst industriegrond

3

Toelichting

Verklaring bij de cijfers onder ‘Toelichting’:

1 = De overeenkomst vloeit voort uit een bouwclaim of anterieure overeenkomst.

2 = Er heeft een vorm van mededinging of marktconsultatie plaatsgevonden.

3 = Er is (deels) uitvoering gegeven aan de koop/huurovereenkomst.

4 = Uitgifte op basis van beleidsmatige afwegingen van diverse aard welke een relatie hebben met ontwikkeling van andere locaties dan wel anderszins nopen tot (spoedige) afronding van de transactie.

5 = Met het oog op ingenomen grondposities, ligging van de onroerende zaak, aanspraken of historie is de koper de enige die redelijkerwijs in aanmerking komt.

Iedere serieuze gegadigde die vindt dat hij ook voor een overeenkomst in aanmerking komt met betrekking tot de onroerende zaak, dient uiterlijk dit op 24 januari 2023 voor 12.00 uur kenbaar te hebben gemaakt bij de gemeente Noordoostpolder. Met het oog op de voortgang in dit traject en het verkrijgen van duidelijkheid, hanteren wij een termijn van 20 kalenderdagen. Deze termijn is een vervaltermijn. Na afloop van deze termijn kunnen derden geen rechtens geldige aanspraken meer maken.