Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Ter inzage

Bestemmingsplannen

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan en vastgesteld beeldkwaliteitscriteria Emmeloord, Emmelhage – fase 3
Het plan is in te zien van 29 september 2022 tot en met 9 november 2022

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Zwartemeerweg 25 te Kraggenburg’
Het plan is in te zien van 29 september 2022 tot en met 9 november 2022

Ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Zuidwesterringweg 5-1 te Nagele’
Het plan is in te zien van 8 september 2022 tot en met 19 oktober 2022

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitseisen ‘Landelijk gebied, Polenweg 5 te Bant’
Het plan is in te zien van 8 september 2022 tot en met  19 oktober 2022

Ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Onderduikerspad 4 te Espel'
Het plan is in te zien van 8 september 2022 tot en met 19 oktober 2022

Reacties, zienswijze en bezwaren

Een bestemmingsplan geeft aan wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. In een bestemmingsplan staat of en hoe er gebouwd mag worden. Als er een bestemmingsplan in de maak is kunt u daar invloed op uitoefenen. U kunt op verschillende momenten reageren.

Wilt u reageren op een voorontwerp bestemmingsplan?

U kunt uw reactie sturen aan:
College van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder
Postbus 155
8300 AD Emmeloord

In uw reactie (ook wel inspraakreactie genoemd) staat in elk geval:

  • uw naam, adres en als onderwerp ‘inspraakreactie bestemmingsplan <naam plan>’
  • uw uitleg waarom u het niet eens bent met het voorontwerp bestemmingsplan en
  • uw handtekening

Geeft u liever mondeling uw inspraakreactie? Dan kunt u binnen de ter inzage periode een afspraak maken met de gemeente. Neem daarvoor contact op met het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, te bereiken via het algemene nummer van de gemeente (0527) 63 39 11.

Wilt u een reactie geven op een ontwerp bestemmingsplan?

U kunt uw reactie sturen aan:
Gemeenteraad van Noordoostpolder
Postbus 155
8300 AD Emmeloord

In uw reactie (officieel zienswijze genoemd) staat in elk geval:

  • uw naam, adres en als onderwerp ‘Zienswijze bestemmingsplan <naam plan>’
  • uw uitleg waarom u het niet eens bent met het bestemmingsplan en
  • uw handtekening

Geeft u liever mondeling uw zienswijze? Dan kunt u binnen de ter inzage periode een afspraak maken met de gemeente. Neem daarvoor contact opnemen met het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, te bereiken via het algemene nummer van de gemeente (0527) 63 39 11.

Wilt u beroep instellen tegen een (gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan?

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Als u belanghebbende bent, kunt u tegen het besluit beroep aantekenen. U bent belanghebbende als u rechtstreeks belang heeft bij het plan.

Om beroep in te stellen moet u uw zienswijze kenbaar hebben gemaakt tijdens de ontwerpfase van de bestemmingsplanprocedure. Heeft u dat niet gedaan? Dan kunt u alleen beroep aantekenen tegen wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

U kunt uw beroep sturen naar:
Raad van State
Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Verzoek om voorlopige voorziening

Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek toegekend? Dan schort de inwerkingtreding van het besluit op tot een beslissing is genomen over het beroep.

U kunt een verzoek om voorlopige voorziening sturen aan:
Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Griffiegeld

Als u bij de rechter tegen een besluit in beroep gaat, betaalt u griffiegeld. Dat betaalt u ook als u een verzoek indient voor een voorlopige voorziening. U krijgt het griffiegeld terug als u een zaak wint.

Notitie Reikwijdte & Detailniveau

Bekendmaking notitie reikwijdte en detailniveau van het omgevingseffectrapport voor de Omgevingsvisie Noordoostpolder

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder maken bekend dat op grond van artikel 7.9, lid 1 en 7.11 van de Wet milieubeheer de Notitie Reikwijdte & Detailniveau ter inzage ligt die is opgesteld ten behoeve van de in voorbereiding zijnde Omgevingsvisie Noordoostpolder.

Doelstelling

De gemeente Noordoostpolder gaat een Omgevingsvisie opstellen voor het gehele grondgebied van de gemeente. De Omgevingsvisie is kaderstellend en het kan op voorhand niet uitgesloten worden dat beleid uit de Omgevingsvisie nadelige gevolgen heeft voor het milieu. Voor een Omgevingsvisie geldt daarom de wettelijke verplichting tot het doorlopen van de procedure voor een milieueffectrapportage (m.e.r.-procedure) en het opstellen van een milieueffectrapport (MER). Omdat de m.e.r.-plicht gekoppeld is aan een plan, namelijk de Omgevingsvisie, gaat het om een zogeheten planMER. Omdat het een planMER over een Omgevingsvisie is, wordt het een Omgevingseffectrapport (OER) genoemd. Het doel van het OER is enerzijds om de omgevingseffecten van de plannen in de Omgevingsvisie in beeld te brengen, en anderzijds om te toetsen of de ambities die gesteld worden in de Omgevingsvisie gehaald kunnen worden met de voorgenomen maatregelen.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

De Notitie Reikwijdte & Detailniveau is de eerste stap in de procedure voor de planMER. In de notitie wordt aangegeven welke milieuaspecten in het planMER worden onderzocht (reikwijdte) en in welke mate dat gebeurd (detailniveau). Te zijner tijd worden het ontwerp planMER en de ontwerp omgevingsvisie tegelijkertijd ter inzage gelegd.

Hoe kunt u reageren op de notitie?

Deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ligt met ingang van donderdag 8 september 2022 tot en met woensdag 19 oktober 2022 ter inzage.

Wilt u langskomen om de Notitie Reikwijdte en Detailniveau te zien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer: 0527 63 39 11 of via het e-mail adres woonloket@noordoostpolder.nl. U kunt een reactie geven op de onderzoeksvragen (diens reikwijdte en detailniveau) voor het op te stellen OER.

Meer bekendmakingen