Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Welstandsnormen worden verruimd

14 september 2023
Nieuws

De welstandsnormen in de gemeente Noordoostpolder wijzigen per 1 januari 2024. Er worden dan minder regels gesteld aan bouwwerken. Vooral in het buitengebied worden de welstandseisen voor een groot gedeelte losgelaten. Omdat het huidige welstandsbeleid ten einde loopt, was dit een goed moment om de regels aan te passen. Het college wil hiermee meer ruimte geven aan inwoners zelf aan het roer te staan van hun bouwproject en de polder meer ‘organisch’ te laten groeien.

Gedegen onderzoek

Voorafgaand aan de nieuwe Beleidsregel Uiterlijke Bouwwerken heeft gedegen onderzoek plaatsgevonden. Er werden gesprekken gevoerd met de raadscommissie Woonomgeving en er werd een werkbezoek gebracht aan gemeenten die al met een milder welstandsbeleid werken. De uitkomst was dat onze inwoners graag minder regels willen voor het uiterlijk van bouwwerken. In de verwachting dat bouwen in de gemeente verrassender en levendiger wordt. Inwoners, maar ook ondernemers, stellen behoefte te hebben aan meer individuele expressie in hun woon- en werkomgeving. Die ruimte wordt nu gegeven. Bij de herziening van het beleid is gebruik gemaakt van het burgerpanel en Facebook. Inwoners hebben op deze wijze hun bijdrage kunnen leveren aan de nieuwe richtlijnen. Ook meedenken? Geef je dan op voor het burgerpanel Burgerpanel | Gemeente Noordoostpolder.

Omgevingswet

Het werken met minder beleidsregels rond bouwwerken past ook bij de strekking van de Omgevingswet, die ook per 1 januari in werking treedt. Deze wet biedt meer ruimte voor welstandsvrij bouwen en ook het proces rondom bouwen wordt eenvoudiger en steunt op minder regels dan voorheen. 

Uitzonderingen

De nieuwe Beleidsregel kent een uitzondering voor monumenten, erfgoedgebieden en voor de polder beeldbepalende elementen. Het beleid hiervoor wordt in een aparte Erfgoednotitie vastgelegd die overigens aan de actualiteit wordt aangepast en ingepast wordt in de nieuwe regels. Het gaat hierbij om elementen die de kwaliteit van de leefomgeving verhogen of kenmerkend zijn voor de geschiedenis van Noordoostpolder. Daarnaast gelden er nog enkele uitzonderingen waaronder de dorpskernen, Nagele en Schokland.

Tijdspad

Na instemming van de gemeenteraad worden in de aanloop naar 1 januari wijzigingen in de gemeentelijke organisatie doorgevoerd. Zo verdwijnt de Welstandscommissie. Deze wordt vervangen door een stadsbouwmeester die vooral de complexe bouwwerken zal toetsen en er wordt een adviescommissie omgevingskwaliteit aangesteld die alle bouwzaken voor de beeldbepalende elementen en monumenten beoordeelt. Op de website www.noordoostpolder.nl is straks alle informatie over de nieuwe werkwijze terug te vinden. 

Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord van 2022 heeft het college aangegeven dat minder regels een grote wens is. Minder regels, meer ruimte. Door minder regels te stellen en daar waar mogelijk welstandsvrij te bouwen, maken we woningbouw gemakkelijker.
Wethouder Toon van Steen: “In een groeiende gemeente zoals Noordoostpolder streven we naar veel variatie in bouwen. Dat kan door de teugels te laten vieren en inwoners daar waar het kan meer ruimte te bieden. Ruimte om te bouwen volgens hun eigen wensenlijstje. Het is onze ambitie om met deze nieuwe manier van werken meer variatie te krijgen en bouwen volgens minder traditionele inzichten mogelijk te maken.”