Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage

Besluiten - 21 mei

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 21 mei 2024.

Collegestandpunt aan- en overgenomen moties februari en maart 2024

Uw standpunt over de aan- en overgenomen moties tijdens de raadsvergaderingen van februari en maart aan de raad verstrekken via bijgevoegd overzicht.

Reactie op Denkrichtingen NOVEX Lelylijn

  1. Instemmen met de bestuurlijke reactie op de Denkrichtingen NOVEX Lelylijn 2050.
  2. De raad informeren.

Stand van zaken nog in uitvoering zijnde aan- en overgenomen moties

Het overzicht stand van zaken nog in uitvoering zijnde aan– en overgenomen moties ter informatie aan de raad verstrekken.

Subsidie Eventing Flevoland

Eventing Flevoland een eenmalige subsidie voor 2024 van € 22.500 verstrekken.

Plan van aanpak besteding lokale SPUK Integraal zorg akkoord (IZA)

  1. Het plan van aanpak besteding lokale SPUK IZA vaststellen.
  2. De raad via de tweede kwartaalbegrotingswijziging 2024 voorstellen om hiervoor € 265.108 beschikbaar te stellen.

2e kwartaalbegrotingswijziging 2024

De gemeenteraad voorstellen:

  1. De 2e kwartaalbegrotingswijziging 2024 vast te stellen.
  2. De 31e wijziging van de programmabegroting 2024 vast te stellen.

Opheffing openbare basisschool De Driesprong te Marknesse

De raad voorstellen om na kennis genomen te hebben van de Fusie Effect Rapportage basisonderwijs Marknesse:

besluiten tot opheffing van de openbare basisschool De Driesprong, onder de nadrukkelijke voorwaarde dat dit moment samenvalt met de geformaliseerde totstandkoming van een samenwerkingsschool als bedoeld in artikel 17d van de Wet op het primair onderwijs.