Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage

Besluiten - 28 mei

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 21 mei 2024.

Stembureaus verkiezingen 06-06-2024

 1. Het gemeentelijk stembureau als volgt samen te stellen:
  • Mevrouw M. Ettema voorzitter
  • De heer R. Ovink lid en plaatsvervangend voorzitter
  • Mevrouw S. van Hees lid
  • Mevrouw E. Piscaer lid
  • Mevrouw L. Heupink lid
 2. De volgende taken mandateren aan de clustermanager KCC:
  1. Het aanwijzen van stembureaulocaties
  2. De indeling van de stemdistricten
  3. De bezetting en benoeming van stembureauleden als mede de benoeming van de ondersteunende leden van het gemeentelijk stembureau
 3. De gemeenteraad informeren.

Herziening en MeerjarenPerspectief Grondexploitaties 2024

De gemeenteraad voorstellen de Herziening en MeerjarenPerspectief Grondexploitaties 2024 vast te stellen.

Richtinggevend advies Karel Doormanweg 54 Tollebeek

 1. In beginsel en onder voorwaarden meewerken aan het wijzigen van de agrarische functie naar een woonfunctie en het toevoegen van een extra woning op het perceel Karel Doormanweg 54 Tollebeek.
 2. Geen medewerking verlenen aan het toestaan van een bedrijfsfunctie in combinatie met een woonfunctie op het perceel Karel Doormanweg 54 Tollebeek.

Richtinggevend advies Ramsweg 14 Ens

In beginsel en onder voorwaarden medewerking verlenen aan een kattenasiel en een dierenambulancepost op het perceel Ramsweg 14 te Ens.

Richtinggevend advies Uiterdijkenweg 20 Luttelgeest

In beginsel en onder voorwaarden meewerken aan het wijzigen van de agrarische functie naar een woonfunctie en het toevoegen van een extra woning op het perceel Uiterdijkenweg 20 Luttelgeest.

Randvoorwaarden aanbesteding huishoudelijke ondersteuning

 1. Instemmen met het starten van de aanbestedingsprocedure voor huishoudelijke ondersteuning.
 2. Voor huishoudelijke ondersteuning zorg in natura een tarief van € 37,42 per uur (prijspeil heel 2024) vaststellen.
 3. De raad informeren.

Samenwerkingsovereenkomst aanbesteding trapliften

De samenwerkingsovereenkomst aanbesteding trapliften tekenen.

Tijdige melding onderschrijdingen in jaarstukken

De raad voorstellen om in te stemmen dat het melden van 'onderschrijden van de lasten, onderschrijden van de investeringsbudgetten, onderschrijden van de baten en overschrijden van de baten' bij de jaarstukken 2023 als tijdig wordt beschouwd.

Jaarstukken 2023

 1. In te stemmen met de jaarstukken 2023.
 2. De jaarstukken aan te bieden aan de Auditcommissie ter onderzoek van de programmarekening 2023.
 3. De gemeenteraad voor te stellen:
  1. Het jaarverslag en jaarrekening 2023 vast te stellen.
  2. Hierbij het positieve resultaat van € 5.567.380 als volgt te bestemmen:
   1. Een bedrag van € 351.000 te storten in de reserve beleidsplan - bekostiging opvang ontheemden- om daarmee toekomstige lasten te kunnen dekken.
   2. Een bedrag van € 85.062 te storten in de reserve degeneratie glasvezelproject. Het betreft hier gelden welke zijn ontvangen ter dekking van herstelkosten van achteruitgang in kwaliteit van het straatwerk bij de aanleg van glasvezel.
   3. Een bedrag van € 340.376 te storten in de reserve nog uit te voeren werkzaamheden. Het betreft de overheveling van werkzaamheden die in 2024 worden uitgevoerd.
   4. Het restant van € 4.790.942 toe te voegen aan de reserve beleidsplan.

Perspectiefnota 2025 -2028

De perspectiefnota 2025 - 2028 vaststellen.

AvA HVC 30 mei 2024

 1. Kennis nemen van de agendapunten en stukken van de Aandeelhoudersvergadering (AvA) van HVC NV van 30 mei 2024.
 2. De agenda en stukken van de AvA ter kennisname aan de raad zenden.

Uitvoeringsparagraaf Waterloopbos en omgeving

De raad voorstellen:

 1. een budget van € 30.000 beschikbaar stellen voor de Uitvoeringsparagraaf Waterloopbos en omgeving.
 2. de 26e wijziging van de programmabegroting 2024 vaststellen.