Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Besluiten - 4 juni

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 4 juni 2024.

Evaluatie Experimentenkader Extra woningen op erven

 1. De evaluatie van het Experimentenkader ‘Extra woningen op erven' vast te stellen.
 2. Provincie Flevoland te verzoeken het Experimentenkader permanent te maken, het quotum los te laten en in gezamenlijkheid structureel ervenbeleid te formuleren.
 3. Een brief met de evaluatie te versturen naar het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland.
 4. De raad informeren.

Coffeeshopbeleid

 1. De onderzoeksrapportage ‘Polderen over coffeeshops’ vaststellen.
 2. De rapportage, samen met het voorgestelde memo, presenteren aan de Raad.

Zienswijze zonneweide Blokzijl

Instemmen met bijgevoegde zienswijze op de Omgevingsvergunning voor een zonneweide ten noordwesten van Blokzijl en deze versturen naar de gemeenteraad van Steenwijkerland.

Aanbestedingsstrategie Regiotaxi Flevoland

 1. Een nieuwe “Samenwerkingsovereenkomst Flexvervoer Flevoland” aangaan onder voorbehoud dat de provinvie en de colleges van de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde een gelijkluidend besluit nemen.
 2. De “Nota van Uitgangspunten aanbesteding Flexvervoer Flevoland” vaststellen onder voorbehoud dat de provincie en de colleges van de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde een gelijkluidend besluit nemen.
 3. Gedeputeerde Mobiliteit machtigen om:
  1. in het Bestuurlijk Overleg Flexvervoer Flevoland besluiten te nemen ten behoeven van de uitvoering en de continuïteit van de samenwerking van Flexvervoer Flevoland.
  2. in navolging van de “Nota van Uitgangspunten aanbesteding Flexvervoer Flevoland” samen met de betrokken gemeenten een Programma van Eisen op te stellen.
 4. Gedeputeerde Mobiliteit te machtigen om namens de Provincie Flevoland en de gemeenten Noordoostpolder, Lelystad en en Zeewolde de benodigde rechtshandelingen te verrichten in het kader van de aanbestedingsprocedure.