Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Koninklijke onderscheiding voor acht inwoners Noordoostpolder

26 april 2024
Nieuws

Acht inwoners met een koninklijke onderscheiding samen met hun partners en burgemeester De Groot.

Aan acht inwoners uit de gemeente Noordoostpolder is vrijdag 26 april een Koninklijke Onderscheiding toegekend. De heer Molle Stuiver, de heer Henk Rodermond, de heer Jaap van Burg, de heer Jan Schleper, mevrouw Renske Bos, de heer Jurjen van der Velde en Mevrouw Roya Foghahazadeh zijn benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. De heer Frans van de Lindeloof is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Uitreiking onderscheidingen

De uitreiking van de onderscheidingen vond plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Emmeloord. In een persoonlijke boodschap van burgemeester Roger de Groot kregen alle gedecoreerden te horen dat aan hen een Koninklijke Onderscheiding is toegekend. De hierbij behorende versierselen kregen zij door de burgemeester opgespeld.

De gedecoreerden zijn:

De heer Molle Stuiver 68 jaar

Wat Molle Stuiver het meest bijzonder maakt, is dat hij zich met ziel en zaligheid inzet voor de medemens. Niet alleen vanuit zijn werk, het verenigingsleven en de initiatieven waar hij deel van uitmaakt, maar vooral vanuit zijn eigen gevoel en brede ervaring. Een dorpsgenoot heeft Molle Stuiver voorgedragen voor een Koninklijke Onderscheiding ondersteund door drie organisaties. 

Molle is al zijn hele werkzame leven leraar. Vrijwel altijd in de Noordoostpolder en werkt sinds 1990 bij Aves. Als leraar en directeur op verschillende basisscholen binnen de gemeente. Van 1999 tot 2003 was Molle directeur van asielzoekersschool De Wissel op het AZC in Luttelgeest.

Molle heeft, mede door zijn werkervaring in het speciaal onderwijs en op de asielzoekersschool, een warm hart voor kinderen met speciale leerbehoeften. Hij draagt dat met verve over aan zijn collega's binnen de scholen. De leerlingen waar Molle mee werkt, profiteren elke dag van zijn bijzondere didactische en pedagogische kwaliteiten. 

Naast dit werk verzorgde Molle als vrijwilliger in de avonduren Nederlands voor arbeidsmigranten in Noordoostpolder. En als inwoner van Kraggenburg houdt hij een oogje in het zeil op het schoolgebouw. De grote betrokkenheid bij zijn werk is ook te zien tijdens vakanties en als hij vrij is. Tijdens vakanties en weekenden controleert hij altijd vrijwillig de staat van het gebouw en het plein. In de zomervakantie lapt hij altijd op eigen initiatief alle ramen van de school. Als er problemen zijn in het dorp met kinderen neemt Molle het altijd op zich om dit in goede banen te leiden.

Molle was van 1991 tot 2000 bestuurslid van Dorpsbelang Kraggenburg. In die hoedanigheid heeft hij veel zaken onder handen gehad. Daarin was hij zeer doortastend en wist hij tegenstrijdige meningen en belangen door zijn tactische en bemiddelende houding vaak tot een goed einde te brengen. Ook in de jaren daarna bleef Molle zich inzetten voor het dorp. Zo is hij al jarenlang vrijwilliger bij het dorpshuis "Het Klokhuis". Momenteel zit hij in de Raad van Toezicht en per 1 september wordt hij beheerder van het dorpshuis.

In 2010 is als initiatief van Dorpsbelang de werkgroep/commissie "MultiCuIti" van start gegaan. De bedoeling was om meer begrip voor de veelal Poolse arbeidsmigranten te krijgen binnen de dorpsgemeenschap en ze te laten integreren binnen het dorp. In 2011 heeft hij MultiCuIti taalles voor Poolse mensen georganiseerd om ze meer te betrekken bij Kraggenburg. Dit is doorgegaan tot en met 2016. Molle heeft hieraan veel bijgedragen door zijn kennis, door begeleiding van vrijwilligers die taalles gaven en door zelf les te geven aan de Poolse mensen. Ook dit jaar heeft hij zich ingezet om Oekraïense vluchtelingen van onderdak te voorzien, school en vervoer te regelen voor de kinderen en heeft hij een actie op touw gezet om geld in te zamelen voor deze groep.

Molle doet al vele jaren vrijwilligerswerk voor voetbalvereniging F.C. Kraggenburg. Als bestuurslid, secretaris, jeugdtrainer en vrijwilliger. Of het nu om klussen of andere hand- en spandiensten gaat, Molle is er altijd voor hulp en ondersteuning. Volgens het bestuur is Molle van onschatbare waarde!

Gelet op aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten voldoet hij aan de criteria voor een onderscheiding. Daarom benoem ik, uit naam van de Koning, de heer Molle Stuiver tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau bij Algemene Gelegenheid 2023. 

De heer Frans van de Lindeloof 72 jaar

Frans van de Lindeloof wordt door zijn voorsteller en ondersteuners omschreven als een veelzijdige, actieve, betrokken en gedreven man. Voor zijn inzet in de afgelopen decennia voor verschillende organisaties willen zij hem nu graag voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding.

Frans was in de periode van 1990 tot 1997 als vrijwilliger actief voor basisschool de Ark in Espel. Eerst enkele jaren in de ouderraad en vanaf 1993 als voorzitter van de Vereniging voor Oecumenische scholen. Frans was gedreven en tactisch in zijn rol als voorzitter, een echte netwerker. Hij stopt hier in 1997 mee toen het bestuur van de Vereniging voor Oecumenische scholen in Espel basisschool de Ark onderbracht bij stichting Christophorus. 

Vanaf januari 1999 was Frans secretaris van LTO Noord provincie Flevoland en coördinator voor de afdelingen van LTO Noord in de provincie. Frans viel op door zijn enorme gebiedskennis. Hij had naast de zakelijke kant ook duidelijk oog voor de sociale kant en begreep de maatschappelijke druk op de sector. Ook in 1999 werd hij beleidssecretaris grondgebruik, pacht en erfpacht voor LTO Nederland. Deze landelijke functie vulde hij in met enorme gedrevenheid en motivatie om een eerlijke balans te vinden tussen wat pachters maximaal konden betalen en wat de verpachters minimaal nodig hebben voor een voldoende rendement.

De ministeries waar grond- en pachtzaken op de agenda stonden en de politiek maakten graag gebruik van zijn kennis. Hij was in vele landelijke commissies actief. In april 2008 werd hij coördinator LTO Noord Fondsen. Met deze fondsen ondersteunt LTO Noord nieuwe innovaties en initiatieven. Hij probeerde zoveel mogelijk veelbelovende initiatieven te bezoeken en in gesprek te gaan met de betrokkenen.

De inzet van Frans voor het bisdom Groningen-Leeuwarden mag niet worden vergeten. Van mei 1997 tot februari 2011 was hij lid van de raad voor economische aangelegenheden (REA) van het Bisdom. Het REA is het hoogste adviesorgaan van een bisschop waarin een aantal leken-gelovigen zitten, persoonlijk gekwalificeerd op het gebied van notariaat, grondzaken, beheer en financiën.

Als voorzitter van de in 2016 opgerichte stichting Boerderijboek Noordoostpolder gaf Frans samen met de bestuursleden en ruim 400 vrijwilligers inhoud en sturing aan dit voor de Noordoostpolder unieke cultuurhistorische project. Daarmee is de geschiedenis van alle in de gemeente Noordoostpolder en Urk uitgegeven land- en tuinbouwbedrijven van de uitgifte tot heden vastgelegd in tekst en beeld. Verder is in de boeken ruim aandacht gegeven aan de verschillende facetten van het wonen, werken en leven in de polder.

Vanaf 2019 is Frans ook nog adviseur van de lokale energie coöperatie Gelijk-Stroom. Zij zetten zich in voor het bereikbaar maken van duurzaam opgewekte energie uit de Noordoostpolder voor de inwoners. In zijn rol als adviseur van het bestuur brengt Frans op duidelijke wijze zijn visie in op de diverse relevante onderwerpen. Naast zijn taak als adviseur in- en verkoop van energie is hij actief als projectleider om meer bekendheid te geven aan Gelijk-Stroom. Frans doet dit met innemend enthousiasme en legt gemakkelijk op een goede manier contacten.

Frans is sinds het voorjaar van 2020 onbezoldigd directeur van Stichting Agrifacts. Deze stichting is eind 2018 opgericht en heeft als doel onjuistheden in publicaties over de land- en tuinbouw op te sporen en recht te zetten. Ook toetst deze stichting de onderbouwing van land- en tuinbouwbeleid. Als directeur verzorgt hij voor de stichting het personeelsbeleid en samen met de penningmeester en administrateur zorgt Frans ervoor dat de boekhouding in orde is en 'fiscus proof’. Naast directeur is Frans ook secretaris van het bestuur. Hij zet zich onder meer in voor de fondsenwerving en de marketing. 

Met de indiener en ondersteuners van het voorstel ben ik van mening, dat Frans van de Lindeloof zich met zijn jarenlange activiteiten op maatschappelijk en sociaal gebied bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving. Gelet op aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten voldoet hij aan de criteria voor een onderscheiding. Daarom benoem ik, uit naam van de Koning, de heer Frans van de Lindeloof, tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau bij Algemene Gelegenheid 2024. 

De heer Henk Rodermond 85 jaar

De heer Henk (Hendrik) Rodermond staat bekend als een vriendelijke man die altijd betrokken is bij zijn medemens en die het woord “nee” niet in zijn woordenboek heeft staan. Hij is altijd bereid om te helpen waar hij kan.

Henk leverde jarenlang op veel verschillende manieren zijn bijdrage aan de sport in Noordoostpolder. Hij was ruim 12 jaar lang penningmeester in de dam- en schaaksport. En op het moment dat er geen voorzitter kon worden gevonden deed Henk dit er ook nog even bij. Er wordt dan ook met veel respect teruggekeken op zijn bestuursperiode in de wereld van de denksport. 

Henk deed ook vele jaren vrijwilligerswerk bij voetbalvereniging Flevo Boys. Hij bouwde het archief op, schreef en bezorgde het clubblad en hij was bestuurslid van de club van 100. Deze laatste functie heeft hij pas recent neergelegd, na meer dan 20 jaar. 

Henk was ook actief binnen de kerk. Van 2007 tot 2017 was hij ouderling en kerkrentmeester. Als ouderling had hij dienst bij begrafenisdiensten. Als kerkrentmeester was hij verantwoordelijk voor de gelden van de gemeente en het beheer van de gebouwen. Ouderling en kerkrentmeester was Henk tot en met 2017. Ook brengt hij nog steeds wekelijks door weer en wind de gemeentenieuwsbrieven rond. Dat doet hij op de fiets. De Protestantse gemeente kan altijd een beroep op hem doen om te helpen.

Naast al deze bezigheden vond Henk ook nog de tijd om voor de Stichting peuterspeelzalen Noordoostpolder een bestuurlijke taak op zich te nemen. Gedurende meer dan 12 jaar nam hij de inschrijvingstaken op zich. Een belangrijk resultaat binnen deze rol is dat hij ervoor gezorgd heeft dat de pedagogische medewerkers pensioen gingen opbouwen. Iets wat zij daarvoor niet hadden. 

Met de indiener en ondersteuners van het voorstel ben ik van mening, dat Henk Rodermond zich met zijn jarenlange activiteiten op maatschappelijk en sociaal gebied bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving. Gelet op aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten voldoet hij aan de criteria voor een onderscheiding. Daarom adviseer ik hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau bij Algemene Gelegenheid 2024. 

De heer Jaap van Burg 84 jaar

De heer Jacob van Burg, door bekenden Jaap genoemd, zet zich al ruim 50 jaar in voor allerlei verenigingen en maatschappelijke organisaties. Zelden op de voorgrond, maar altijd met grote inzet, vriendelijkheid en warme belangstelling voor de mensen met of voor wie hij zich inzet. Met ondersteuning vanuit een drietal organisaties is de heer Jaap van Burg, door zijn kleinzoon voorgedragen voor een Koninklijke Onderscheiding. 

Jaap is medeoprichter van schietvereniging De Korrel die werd opgericht in 1973. Hij is een man met tomeloze inzet op welk vlak dan ook. Hij vervulde binnen de vereniging diverse bestuursfuncties en was aanwezig waar het nodig was. Je kon bij Jaap te rade gaan over bepaalde kwesties die speelden bij de schietvereniging. Hij heeft twee rechterhanden. Die hij talloze keren inzette als er geklust moest worden op de vereniging. Zo is er in 2005 een nieuw verenigingsgebouw gerealiseerd en er werd gezegd dat Jaap zijn bed beter daar neer kon zetten. 

Ook regelt hij de mensen die naar wedstrijden buiten de vereniging gaan. Hij rijdt dan altijd zelf want, zo zegt hij, "dan kunnen de mensen die met mij meerijden beter presteren en hoe ik zelf schiet is niet zo belangrijk". Wat Jaap op het lijf geschreven is, zijn de sociale contacten tijdens deze wedstrijd uitjes. Hij is in de schietwereld bij de meeste verenigingen wel bekend. In het verleden verzorgde de vereniging verjaardagsfeestjes voor de jeugd. Tegenwoordig zijn dat workshops voor schooljeugd. Als hij er niet bij kan zijn zorgt hij ervoor dat het benodigde schietmateriaal klaarligt. Jaap is verder elke dinsdag aanwezig om het gebouw te openen en koffie te zetten en ’s-avonds weer af te sluiten. Hij zorgt voor de bevoorrading van de bar en de keuken en tijdens onze eigen wedstijden is hij altijd aanwezig. Zijn er afspraken met instanties die alleen overdag kunnen, is Jaap altijd bereid om aanwezig te zijn en deze instanties op te vangen. Naast al deze taken heeft hij ook een rol gespeeld in de financiële huishouding van de vereniging. 

Jaap is vanaf 1991 tot 2020 actief geweest als kerkvrijwilliger in verpleeghuis Talma Hof in Emmeloord. Iedere zondagmorgen wordt in het verpleeghuis de kerkdienst gehouden voor bewoners. De hulp van kerkvrijwilligers is daarbij onmisbaar. Zij helpen vooral bij de praktische uitvoering zoals het gereedmaken van de zaal, het ophalen en terugbrengen van de bewoners en het bijstaan van deze bewoners tijdens de dienst. Dit deed hij met groot gevoel van verantwoordelijkheid en hij benaderde de bewoners op een respectvolle, rustige en prettige manier. 

En dan is er nog de tuin. Jaap heeft sinds 2011 een volkstuin en is vrijwilliger bij de volkstuinvereniging. Jaap wordt ook hier gekenmerkt als een rustige, bescheiden man die altijd bereidt is om te helpen waar hij kan. Het liefst begint hij vroeg in de ochtend in zijn eigen tuin, om daarna te kijken of iemand nog hulp nodig heeft. Hoort hij dat er iemand ziek is, dan neemt hij het onderhoud op zich of regelt er wat hulp bij. Jaap is ook hier een onmisbare schakel.

Al met al is Jaap geen persoon die jarenlang eenzelfde functie heeft bekleed, maar iemand die altijd klaar staat en het de normaalste zaak van de wereld vindt om gevraagd en ongevraagd zijn hulp aan te bieden.

Gelet op aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten voldoet de heer van Burg aan de criteria voor een Koninklijke Onderscheiding. Daarom benoem ik, uit naam van de Koning, heer Jaap van Burg, tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau bij Algemene Gelegenheid 2024. 

De heer Jan Schleper 66 jaar

Jan Schleper heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor de samenleving in de Noordoostpolder en met name voor de RK kerk. Wat Jan typeert is dat hij altijd oog heeft voor het werk dat andere mensen doen en echte aandacht en zorg heeft voor de koorleden. Jan is niet makkelijk van de wijs te brengen en soms is hij een tikje eigenwijs, maar dat wordt voor lief genomen. Hij is altijd goedgehumeurd, in voor een geintje en kan met iedereen goed opschieten.

Jan is sinds 1982 dirigent van het koor van de R.K.-parochie in Ens. Hij doet dit sinds 1985 ook in Marknesse en in de polder staat hij beter bekend als Foto Jan. Iedere dinsdag- en donderdagavond leidt hij de repetities in Ens en Marknesse en op zondag de weekendvieringen.

Volgens de koorleden moet Jan soms wel veel geduld hebben tijdens de repetities. Het lukt niet altijd om de liedjes in een keer goed te zingen en er wordt ook wel eens gezellig gekletst. Je merkt dan wel zijn irritatie, maar echt boos worden… nee dat gebeurt niet. Kletsen doen jullie maar in de pauze, is zijn motto. Dirigent zijn betekent niet alleen de maat slaan tijdens de repetities of vieringen. Het kost veel vrije tijd en inzet. Jan heeft zelfs de Pastorale School gevolgd om zich goed te kunnen verdiepen in de liturgie van de kerk en de liederen die bij de vieringen horen. Overleg met de pastor en de werkgroep liturgie kost veel tijd maar dat doet hij met plezier.

Soms krijgt Jan ook de vraag of hij met het koor wil meewerken aan de viering van Kerstmis in het dorp, of aan de tentviering ter afsluiting van een dorpsfeest. Tijdens de coronatijd mochten er geen repetities gehouden worden en er mochten geen koorleden tijdens de zondagse vieringen zingen. Jan heeft toen vaak als cantor opgetreden, tijdens verschillende vieringen. Vorig jaar heeft een aantal koorleden een onderscheiding gekregen via de kerk voor 40 jaar koorlid. Jan heeft een onderscheiding ontvangen voor 40 jaar dirigent!

Naast deze muzikale activiteiten is Jan veel in en om de kerk te vinden voor onderhoud aan het groen en het onderhoud van de instrumenten en het orgel. Rondom de kerkelijke feestdagen is hij er altijd voor de opbouw van de feestelijke inrichting. Zijn familie zegt weleens; “Jan is niet getrouwd met een vrouw, maar getrouwd met de kerk”.

Alles overziende ben ik van mening dat Jan Schleper heeft laten zien zich onbaatzuchtig in te zetten voor de gemeenschap in Noordoostpolder. Hij heeft dit gedurende lange tijd gedaan en zich verdienstelijk gemaakt. Gelet op aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten voldoet hij aan de criteria voor een onderscheiding. Daarom benoem ik, uit naam van de Koning, de heer Jan Schleper, tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau bij Algemene Gelegenheid 2024. 

Mevrouw Renske Bos 59 jaar

Renske Bos staat in het dorp Espel bekend als iemand die altijd klaar staat om anderen te helpen. Wanneer er een hulpvraag in de dorpskrant staat is ze een van de eersten die zich hiervoor aanmeldt.

Eén voorbeeld is het ZOA. Zij helpt vluchtelingen en ontheemden in gebieden waar zich een ramp of een conflict heeft voorgedaan. ZOA biedt noodhulp en ondersteunt tijdens de wederopbouw en werkt daarin samen met de lokale bevolking. De organisatie is voor haar fondsenwerving voor een deel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. De jaarlijkse landelijke collecte wordt door vrijwilligers georganiseerd en uitgevoerd. Renske organiseerde 25 jaar lang de collecte in Creil, Espel en Bant, waar ruim 30 collectanten actief zijn. Deze mensen kregen alle benodigdheden van haar zodat ze de straat op konden. Wanneer er een collectant stopte ging ze op zoek en vond nieuwe mensen. Ook zorgde zij voor de afwikkeling van de collecte en voor het afstorten van het geld. 

Naast de collecte voor het ZOA doet zij dit ook al geruime tijd voor het Prinses Beatrix Spierfonds, het Diabetisch fonds en de Hartstichting.

Vanuit de kerk, via Stichting Present Noordoostpolder, helpt Renske al zeker 7 jaar mensen, die te maken hebben met gezondheidsproblematiek, geen netwerk en eigen budget hebben. De ene keer behangen, een andere keer een tuinklus uitvoeren. 

Ook dorpsbelang Espel kent Renske al heel lang als vrijwilliger bij allerlei activiteiten in het dorp. Denk aan de groenbrigade, het opruimen van zwerfvuil en het lopen van verschillende collectes.

Daarnaast is ze sinds zes jaar, als bestuurslid van dorpsbelang, vrijwel altijd aanwezig op de vergaderingen en is ze goed op de hoogte wat er speelt. Sinds kort legt ze dit ook vast als dorpsarchivist.

Ze is betrokken bij de opzet van een woningbouwproject om jongeren en ouderen te kunnen blijven huisvesten in Espel.

Verder is ze actief met de ledenwerving en het zoeken van nieuwe bestuursleden. Ze doet veel uitvoerende taken zoals het regelen van de catering bij de jaarvergaderingen en de 12 dorpenloop.

Op initiatief van Renske is, samen met de school in het dorp, de dorpsschoonmaak weer nieuw leven ingeblazen. Het sociale aspect van het dorp is haar op het lijf geschreven. Als iemand een bloemetje of kaartje verdient is Renske de eerste die zegt; ik doe dat wel even.

Kortom, Renske staat als eerste klaar om in het dorp hulp te verlenen waar dat nodig is en altijd met groot enthousiasme. Dit is moeilijk in uren uit te drukken. Maar stil zitten is niet wat deze dame doet. Zij is een persoon op de achtergrond die ontzettend veel werk verricht voor mensen die het nodig hebben.

Eén voorbeeld dat Renske goed typeert is een bejaarde medebewoonster die door Renske 10 jaar lang geholpen is. Dagelijks uit bed helpen, kleding aandoen en alle taken die verder nodig waren. Dit heeft ervoor gezorgd dat deze mevrouw thuis kon blijven wonen. 

Als we in Nederland veel meer van dit soort mensen zouden hebben dan zouden veel verenigingen en andere zaken niet zo’n probleem hebben om te bestaan.

Met de indiener en ondersteuners van het voorstel ben ik van mening, dat Renske Bos zich met haar jarenlange vrijwilligersactiviteiten bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving. Gelet op aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten voldoet zij aan de criteria voor een onderscheiding. Daarom benoem ik, uit naam van de Koning, Mevrouw Renske Bos, tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau bij Algemene Gelegenheid 2024.

De heer Jurjen van de Velde 66 jaar

Jurjen van der Velde heeft zich de afgelopen jaren op veel manieren ingezet voor de samenleving in de Noordoostpolder. Wat Jurjen typeert is dat hij altijd oog heeft voor het werk dat andere mensen doen. Hij ziet het, benoemt het en spreekt er zijn dank en waardering voor uit. Bij Jurjen is het niet: de beste stuurlui staan aan wal. Hij levert geen kritiek vanaf de zijlijn, maar lof. 

Van 1992 tot 2001 en van 2015 tot 2023 maakte Jurjen van der Velde deel uit van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Tollebeek. 

In de laatste periode, die van 2015-2023, was hij voorzitter van de diaconie. Hij stelde samen met de secretaris de agenda op voor de maandelijkse diaconievergaderingen en leidde die. Hij deed eens in de drie weken als diaken dienst tijdens de zondagse eredienst. Ook maakte hij als voorzitter van de diaconie deel uit van het dagelijks bestuur van de kerk. In de periode 2011-2012 maakte hij deel uit van het ‘boekteam’ dat een boek schreef over het toen vijftig jaar oude kerkgebouw van de Protestantse Gemeente in Tollebeek. In de periode 2013-2015 was Jurjen lid van de beroepingscommissie, die belast was met het zoeken van een nieuwe predikant na het vertrek van ds. van Staalduine uit Tollebeek. Ook is Jurjen een van de vaste lectoren. De lector leest tijdens de dienst de door de voorganger gekozen tekst(en) uit de Bijbel voor. Jurjen is een van de gezichten van de Protestantse Gemeente te Tollebeek. Als gemeentelid, als kerkenraadslid, als lector, als: je kunt altijd een beroep op hem doen.

Van 1995 tot 2003 zat Jurjen van der Velde in het bestuur van Dorpsbelang Tollebeek. Het bestuur van Dorpsbelang Tollebeek onderhoudt nauwe contacten met gemeentelijke en provinciale overheden. Dorpsbelang Tollebeek komt op voor de belangen van alle Tollebekers en zet zich in om de leefbaarheid in Tollebeek in stand te houden en te verbeteren. In het dorp doen wij dat met elkaar. Er zijn echter Tollebekers die een uitzonderlijk grote bijdrage leveren en hier is Jurjen er één van. De inzet van Jurjen was van grote waarde en draagt nog steeds bij aan het leefbaar houden van ons dorp.

Van 2014 tot 2023 was Jurjen voorzitter van de Poolcommissie Pootaardappelen van Agrico. Hij was het aanspreekpunt voor de leden en directie van Agrico. Hij heeft op vele vergaderingen de belangen van de leden en de coöperatie gediend. Naast de 6 of 7 reguliere poolcommissievergaderingen in Emmeloord gaat de commissie in februari en juli bij alle leden langs. Van Zeeuws Vlaanderen tot aan de Eemshaven. Door in gezamenlijkheid beleid en structuur op te zetten, zorgt dit voor een goed inkomen voor de leden. De functie van voorzitter van die poolcommissie is een heel belangrijke spil in deze. Daarnaast is Jurjen ook een sociaal iemand die door de leden zeer gewaardeerd wordt voor zijn werk.

Jurjen van der Velde heeft zich ook ingezet voor de gemeentelijke politiek. Hij is zeer begaan met de samenleving en de leefomgeving van onze Noordoostpolder. Hij was raadslid van 2002-2014 voor het CDA en had als specialisatie de commissie samenleving waar hij op een nuchtere en praktische wijze zijn standpunt verwoorde. Jurjen is van het doorpakken, besluiten nemen en niet te moeilijk doen. Uitstellen en langdradig vergaderen was niet echt aan hem besteed, het ging hem om het resultaat. Zoveel mogelijk de middelen die je als overheid ter beschikking hebt zo goed, doelmatig en effectief inzetten. 

Alles overziende ben ik van mening dat Jurjen van de Velde kan bogen op een uitzonderlijke staat van dienst. Hij heeft zich gedurende lange tijd ingezet en verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. Gelet op aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten voldoet hij aan de criteria voor een onderscheiding. Daarom benoem ik, uit naam van de Koning, de heer Jurjen van de Velde, tot lid in de Orde van Oranje-Nassau bij Algemene Gelegenheid 2024. 

Mevrouw Roya Foghahazadeh 62 jaar

Roya Foghahazadeh is een inwoner waarvan de indieners stellen dat haar verhaal je raakt.  Zij is een altijd vriendelijke vrouw met een luisterend oor. Een vrijwilliger die zich al jaren voor verschillende maatschappelijke en sociale organisaties in de Noordoostpolder onvermoeibaar en belangeloos inzet. 

Zij was 46 jaar toen zij in 2009 met haar man Mohammad, die toen 63 jaar oud was en haar zoon Milad en haar dochter Mona uit Iran naar Nederland vluchtte. Zij woont samen met haar man sinds 2010 in gemeente Noordoostpolder en zij ontvingen in 2011 rechtmatig verblijf. Al tijdens haar eigen succesvolle inburgering en latere naturalisatie ging zij zich voor haar medemensen als vrijwilliger inzetten. Eerst bij Stichting Vrouwencentrum Noordoostpolder. Daar nam zij ook zelf aan de Nederlandse taallessen deel om haar taalvaardigheden continu te verbeteren. Dat doet zij nog steeds. Het valt niet mee als je op bijna 50-jarige leeftijd voor het eerst een vreemde nieuwe taal met een volledig ander alfabet moet leren. En daarbij een totaal nieuw leven op moet bouwen in een vreemd en onbekend land. 

In het Vrouwencentrum is zij als gastvrouw en als lid van de kookcommissie door iedereen zeer gewaardeerd. Zij verzorgt met deze commissie elke maand een etentje voor 40 personen. Verder geeft zij ook als kok kooklessen en doet zij de financiële administratie van de Nederlandse taallessen op dinsdag- en woensdagochtenden. Zij beheert het zakgeld van de vrouwen van het Vrouwencentrum voor het jaarlijkse uitje. Kort gezegd: zij helpt waar zij kan en is een grote steun voor het Vrouwencentrum en een voorbeeld voor velen die het Vrouwencentrum bezoeken. Je kan met hulpvragen altijd een beroep op Roya doen. 

Op basisschool de Carrousel in Emmeloord doet zij sinds enkele jaren, 4 dagen per week de overblijf tussen de middag . Eerst samen met haar beste vriendin Kareema uit Irak en later samen met haar man Mohammad.

Bovendien kookt zij regelmatig maaltijden bij het Leger des Heils en sorteert zij tweedehands kleding bij House of Joy voor het AZC in Luttelgeest. 

Zij zet zich in waar zij kan en helpt mensen op verschillende manieren. Praktisch door als gastvrouw mensen van koffie en thee te voorzien. Maar ook door een goed gesprek met nieuwe mensen te voeren uit Iran of andere landen waar Farsi gesproken wordt zoals  Afghanistan. Zij stimuleert mensen die in het AZC in Luttelgeest verblijven of statushouders die net een woning in de Noordoostpolder gekregen hebben, het Vrouwencentrum te bezoeken. Een betere ambassadeur kan het Vrouwencentrum niet hebben. Zij is een voorbeeld voor de mensen die nog moeten integreren en participeren in de Nederlandse samenleving. Ook luistert zij naar mensen die slachtoffer van discriminatie en racisme zijn en verwijst deze door naar Bureau Gelijke Behandeling Flevoland. 

Zij is één van de acht vrouwen uit Rwanda, Afghanistan, Turkije, Iran, Irak, Nederland, Duitsland en Somalië- die in het boek ‘Sisterhood’ geportretteerd worden. 

Zij verdient waardering voor al haar onvermoeibaar werk. Zij is een voorbeeld hoe je als vluchteling van middelbare leeftijd een succesvol nieuw leven in een nieuw en vreemd land op kan bouwen. Ondanks de verschrikkingen die zij in haar thuisland mee moest maken en waardoor ze op latere leeftijd moesten vluchten blijft Roya altijd dankbaar en positief. De indieners zeggen buitengewoon trots op haar te zijn. 

Gelet op aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten voldoet zij aan de criteria voor een onderscheiding. Daarom benoem ik, uit naam van de Koning, mevrouw Roya Foghahazadeh, tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau bij Algemene Gelegenheid 2024.