Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Noordoostpolder zoekt naar financiële balans tussen noodzakelijke ontwikkelingen en gewenste ambities

30 mei 2024
Nieuws

Het college van B&W presenteert de perspectiefnota die op 8 juli door de gemeenteraad wordt behandeld. In de perspectiefnota schetst het college de koers voor de komende jaren op basis ontwikkelingen die op de gemeente afkomen én de ambities en wensen die er zijn. Daarbij wordt aangegeven welke financiële middelen nodig zijn om dat te realiseren. Wethouder Wout Jansen: “We willen Noordoostpolder nog mooier maken. Maar het is zoeken naar een goede balans tussen ambities en het behouden van een gezonde financiële positie. In lijn met het coalitieakkoord zijn al veel mooie stappen gezet. De komende jaren zetten we nog een tandje bij om Noordoostpolder bruisender te maken.”

Bruisende polder 

Een belangrijk ambitie in het coalitieakkoord is Noordoostpolder tot een bruisend gebied maken, waar genoeg te beleven is voor jong en oud. De komende jaren wil het college daar meer werk van maken en meer mogelijkheden bieden voor (nacht)horeca, evenementen, cultuur en andere recreatieve of sportieve activiteiten. Andere ambities zijn het actief inzetten op de realisatie van het Vlie, om de  zorg dichtbij te hebben. Het college wil een vervolg geven aan de communicatiecampagne Polderdokter.nl om meer huisartsen naar Noordoostpolder te trekken, het MITC (Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum) in Marknesse verder op de kaart zetten en asielzoekers meer aan het werk helpen. Ondertussen is aan veel andere ambities uit het coalitieakkoord al gewerkt. Denk aan de belangrijke keuzes die zijn gemaakt rondom het zwembad, een versoepeling van de welstandsnormen en het vaststellen van het experimentenkader opslag energie. Ook is er ingezet om de lokale mogelijkheden voor mensen met een minimum inkomen meer onder de aandacht te brengen. Via het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) werkt de gemeente aan de gezondheid van haar inwoners. En afgelopen jaar is de stichting ‘Gemaakt in Noordoostpolder’ opgericht om Noordoostpolder beter op de kaart te zetten voor wonen, werken en bezoeken.  

Maatschappelijke opgaven en keuzes maken

Noordoostpolder heeft te maken met vele maatschappelijke opgaven en onzekerheden. Denk aan de druk op het elektriciteitsnet, de stikstofopgave, de toenemende vergrijzing en de problematiek in de jeugdzorg. Daar komt bij dat de gemeente ook wettelijke taken moet uitvoeren. Zoals onderhoud van wegen en bruggen, klimaatadaptatie en de invoering van de eigen bijdrage Wmo in 2026. De bijbehorende middelen van het Rijk zijn vaak onvoldoende. Bovendien is het in tegenstelling tot enkele jaren geleden lastiger om nu al een goed beeld te schetsen van de hoogte van de Algemene Uitkering van het Rijk. De komende periode wordt hierover meer duidelijk. Wat dat concreet betekent voor de ambities en wensen wordt vertaald in de begroting 2025-2028. Wethouder Wout Jansen: “Als uit de laatste doorrekening blijkt dat er een tekort is, dan moeten we keuzes maken: de ambities aanpassen, de kwaliteit van de uitvoering bijstellen en/of de inkomsten verhogen. Dat zijn de opties die we hebben. Die keuze maken we met elkaar, vanuit realisme en met financieel gezond verstand.”

De perspectiefnota is een jaarlijks document dat de basis vormt voor de begroting. Op 8 juli bespreekt de gemeenteraad de perspectiefnota en in het najaar de begroting 2025-2028. Ook de jaarstukken van afgelopen jaar staan op de raadsagenda van 8 juli. Door eenmalige meevallers sluit de gemeente het jaar 2023 af met een positief resultaat van ruim 5 miljoen.