Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Omgevingsoverleg

Heeft u een plan om iets te bouwen in strijd met het bestemmingsplan of wilt u de bestemming van uw perceel laten wijzigen? Dien dan eerst een omgevingsoverleg in.

Wat is een omgevingsoverleg?

Het omgevingsoverleg is de term voor een proces waarin een afweging wordt gemaakt over de kans van slagen van uw initiatief. Uw initiatief wordt door een procesbegeleider omgeving door de gemeentelijke organisatie geloodst om te komen tot een integraal richtinggevend advies. Hierin staat of uw initiatief wenselijk en/of haalbaar is. Ook leest u welke vervolgprocedure u kunt opstarten en hoe u dat doet.

Omgevingsoverleg resulteert in een voorlopig advies

Het advies op een omgevingsoverleg is slechts een voorlopige uitspraak over de wenselijkheid en de haalbaarheid van uw initiatief. Het voorlopige advies is een advies dat tot stand is gekomen door een integrale afweging van alle betrokken omgevingsaspecten, regelingen en beleidsdocumenten.

Het advies is geen besluit of beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, de Woningwet, de Wet ruimtelijke ordening en/of de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning.

Om een afweging te kunnen maken, hebben wij voldoende gegevens nodig. Daarom vragen we u het intakeformulier zo compleet mogelijk in te vullen.

Wat kost een omgevingsoverleg?

De leges voor het omgevingsoverleg bedragen € 261.
Als resultaat van het omgevingsoverleg ontvangt u van ons een integraal advies om mee te nemen voor de vervolgprocedure. Voorbeelden van een vervolgprocedure zijn een buitenplanse omgevingsplanactiviteit of een wijziging van een omgevingsplan. Wanneer u deze adviezen juist verwerkt heeft in het plan, worden de leges voor het omgevingsoverleg in mindering gebracht op de leges voor de vervolgprocedure.  

Hoe dient u een omgevingsoverleg (vooroverleg) in?

U vult het Intakeformulier nieuwe initiatiefexterne-link-icoon in en voegt eventueel bijlagen toe. Uw plan wordt dan in behandeling genomen door onze procesbegeleiders.

Mocht u er niet uit komen, dan kunt u contact opnemen via omgeving@noordoostpolder.nl.
Onze procesbegeleiders omgeving helpen u dan verder.

Aandachtspunten bij nieuwe initiatieven

Ieder initiatief is anders, maar er zijn een aantal uitgangspunten die wij belangrijk vinden en waarmee u van tevoren al rekening kunt houden. Dat zijn de volgende uitgangspunten:

  • Parkeren moet op eigen terrein worden gerealiseerd.

  • Bouw levensloopbestendig.

  • Op dit moment zit het stroomnet vol (netcongestie). De wachttijd voor nieuwe aansluitingen is ongeveer 2 jaar. Houdt hier rekening mee met nieuwe plannen.

Nog meer dan voorheen staan we daarbij ook stil bij participatie. Als gemeente hechten we veel waarde aan het actief betrekken van belanghebbenden bij een initiatief. Het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. We bieden daarvoor ook handvatten. Die zijn hier te vinden op de pagina Participatie