Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage

Omgevingsvisie in het kort

Deze Omgevingsvisie in het kort geeft een samenvatting van de omgevingsvisie, voor wie niet de hele visie wil of kan lezen.

Inleiding

De Noordoostpolder is tachtig jaar droog en biedt nog steeds geweldige kansen. Maar onze ruimte is beperkt en bronnen worden kleiner. Met respect voor wat er al is, zoeken we naar nieuwe manieren van samenleven en ontwikkeling, zoals we dat al tachtig jaar doen.

Eén Omgevingsvisie, 3 Kernopgaven, 14 deelopgaven

In drie kernopgaven beschrijven we de doelen tot 2050. De uitdagingen over de inrichting van de gemeente combineren we met de sociale onderwerpen.  

Zo gaan we het doen: de uitvoeringsagenda

De uitvoeringsagenda beschrijft wat we gaan doen en met wie om de deelopgave uit te voeren. In deze Omgevingsvisie in ’t kort geven we de onderwerpen van de uitvoeringsagenda per deelopgave (aangegeven met een letter). 
In de Omgevingsvisie is in hoofdstuk 4 eenvoudig te bekijken welke acties er gekoppeld zijn aan de deelopgave. Deze nemen we niet mee in de samenvatting.

De sociale kracht is van oorsprong sterk in de Noordoostpolder. Dat blijft zo. Er is een woningbehoefte, voorzieningen staan onder druk en we blijven werken aan gelijke kansen voor iedereen. 

We zetten in op de menselijke maat: nieuwe woonbuurtjes, die zorgen voor versterking van bestaande en nieuwe voorzieningen, prettige omgangsvormen en individuele ontwikkeling. We hebben voldoende werk bij productiebedrijven en landbouwbedrijven. Nieuwkomers zijn onderdeel van onze gemeenschap. 

Groeien in balans

Meer inwoners geven meer druk op de voorzieningen (onderwijs, kinderopvang, sport, vrije tijdsbesteding). Die moeten op niveau zijn.  We werken samen voor de beste zorg voor onze inwoners en geven ze de meeste kans om mee te doen. Dit startte in 2015 met de Participatiewet, de Wet op de Jeugdzorg en Passend Onderwijs en zetten we door.

Sociale hulp nabij en laagdrempelig

Inzet om sociale hulp dichtbij en laagdrempelig beschikbaar te houden of te versterken.

Sterke sociale gemeenschap

In Noordoostpolder regelen we zaken zelf en lossen het op. Het sociale netwerk speelt een grote rol. We zijn trots op deze eigenschap en blijven dit ondersteunen en nieuwe mogelijkheden aanbieden. We zien hierbij ook een taak voor kerken.

Brede welvaart

Dit betekent: de kwaliteit van leven die inwoners en ondernemers ervaren. Beschikbaarheid van hulpbronnen voor volgende generaties is belangrijk, net als de gezondheid van inwoners nu. Gezonde inwoners zijn betrokken, voelen zich beter en dragen bij aan de samenleving. 

Openbare ruimte is basis voor veilige samenleving

De inrichting van de openbare ruimte is van invloed op het gedrag van inwoners. Het is de basis voor een veilige samenleving en voorwaarde voor gezonde, betrokken inwoners, met aandacht voor elkaar. Er zijn nieuwe woonbuurten met passende woningen nodig. Plekken waar nieuwe inwoners zich thuis voelen.

Ontwikkeling woningvoorraad in kwaliteit en hoeveelheid

We kiezen voor de ontwikkeling van goede (bereikbare en betaalbare) woningen voor verschillende inwoners:

 • bestaande woningen duurzaam en geschikt maken voor de verandering van het klimaat.
 • 3.300 nieuwe woningen voor de bestaande woningbehoefte.
 • Minimaal 5.000 woningen voor woningzoekenden van buiten de gemeente.
 • De nieuwe woningen komen in en rond de dorpen, in Emmeloord en op vrijkomende boerenerven. 

Een goede mix van huurwoningen en koopwoningen zorgt dat verschillende inwoners samen leven en samen wonen. 

We moedigen betaalbare woningen met meer woonlagen aan in Emmeloord en mogelijk in de dorpen. We stellen daarom een visie op bouwhoogte op. 

Extra aandacht voor kwetsbare wijken door groen, bewegen en ontmoeten

Inwoners in de meest kwetsbare wijken van Emmeloord krijgen extra aandacht, onder andere door het voorkomen van armoede (als gevolg van een hoge rekening voor energie). We maken de buurt aantrekkelijker en groener. 

Barcode

Bij realiseren van woningen reserveren we ruimte voor voorzieningen en bijvoorbeeld genoeg fietspaden, voetpaden, wegen, parken, sportvelden enzovoort. Als je dit als stukjes naast elkaar legt, dan lijkt het een barcode.

 1. Gelijke kansen voor iedereen om (naar eigen vermogen) mee te doen.
  1. Beschikbaarheid van bestaanszekerheid (voldoende werk & inkomen).
  2. Toegang tot kindcentra (onderwijs & kinderopvang).
  3. Duurzame energie-investeringen toegankelijk voor iedereen.
 2. Vitale en gezonde inwoners.
  1. Voldoende aanbod voor sport en bewegen (sportvoorzieningen, recreatieve uitloopgebieden etc.).
  2. Voldoende zorgvoorzieningen en zorgaanbod bieden.
  3. We maken mensen bewust van hun gezondheid (bijv. rookvrije gemeente).
  4. Voldoende bescherming tegen emissies.
 3. We letten op elkaar, werken samen en pionieren.
  1. Eigen verantwoordelijkheid van bewoners.
  2. Ruimte bieden voor eigen initiatieven.
  3. Gemeenschapszin en poldermentaliteit bevorderen.
 4. Passend en toekomstbestendig woningaanbod.
  1. Bouwen voor doelgroepen (eigen inwoners, extra groei, beschermd wonen).
  2. Bouwen in passende typen woningen.
  3. Verduurzamen woningen.
  4. Ruimte bieden aan initiatieven.
  5. Groeimogelijkheden voor ieder dorp.
 5. Voorzieningen zijn toegankelijk, nabij en bereikbaar.
  1. Herinvulling maatschappelijk vastgoed (breder dan kerkenvisie).
  2. Centrale/gezamenlijke voorzieningen voor dorpen.
 6. We zorgen voor een goede leefomgeving.
  1. Een aantrekkelijke openbare ruimte met water, groen en voorzieningen (passend bij veranderingen in het klimaat en passend bij de functie van de omgeving).
  2. Bij een goede leefomgeving hoort een mooi en geschikt centraal dorpsplein met ruimte voor wonen en detailhandel.

Noordoostpolder is een landbouwgemeente, die meedoet op wereldniveau. Dat blijft zo. Er zijn uitdagingen zoals het dalen van de bodem, het teveel aan stikstof en duurzame energieopwekking. 

We bieden ruimte voor landbouw en ondernemen, passend bij een goed en duurzaam woon- en leefklimaat, een gezond bodem- en watersysteem, een gezonde natuur, het kenmerkende landschap en een aantrekkelijk aanbod voor in de vrije tijd en toerisme.

We zorgen goed voor onze unieke polder en zijn structuur

Noordoostpolder is bewust ingedeeld. We houden aandacht voor de openheid, het bestaande patroon, de erfsingels en de herkenbaarheid van Schokland en Oud Kraggenburg.

Landbouw: goed ruimtegebruik met ruimte voor andere functies

Er is een grote toekomst voor landbouw en voedselproductie. We veranderen, samen met boeren, met aandacht voor natuur, klimaat, de leefomgeving en werkgelegenheid.

De kasbouw (glastuinbouw) kan niet meer groot uitbreiden, maar krijgt wel de mogelijkheid voor groei.

Ontwikkelingen water- en bodemsturend

Aandacht voor water en bodem is onderdeel van de afwegingen. Dit geldt vooral in de gebieden met bodemdaling. Hier zoeken we naar passende functies (bijvoorbeeld kleine, nieuwe wijken). 

Ruimte voor landbouw van hoge kwaliteit blijft

We kiezen voor (gemengde) landbouw, met aandacht voor water, bodem, klimaat, landschap, variatie in dieren en planten en gezondheid. We geven ruimte aan innovatie en nieuwe technieken. We blijven inwoners van nu en straks voorzien van voedsel en bieden boeren mogelijkheid voor een goed inkomen. 

Verhogen van goed voelen en gezond zijn

Met aandacht voor natuur, landbouw en vervoer zoeken we naar verbeteringen op het gebied van gezond zijn en je goed voelen. 

 1. Perspectief voor ondernemers in de landbouw.
  1. Voor de landbouw is er ruimte voor nieuwe vormen van landbouw, veehouderij en tuinbouw.
  2. Ruimte bieden voor verbreding, verlenging, vrijgekomen erven, nevenfuncties, (collectief) bedrijfsgebonden mestopslag en -verwerking, duurzame energie-opwek met onder andere boerderijwindmolens, hierbij denken we aan een tiphoogte van 20 tot 30 meter.
 2. Letten op een goede landschappelijke en milieutechnische inpassing van initiatieven.
  1. De inpassing houdt rekening met de kernkwaliteiten van de Noordoostpolder.
  2. Een goed woon- en leefklimaat (geur, gewasbeschermingsmiddelen, dierziekten, bereikbaarheid).
 3. Versterken natuur.
  1. Behoud en versterking van de biodiversiteit, verbindingen tussen natuurgebieden/bossen en agrarisch natuurbeheer.

De Noordoostpolder biedt veel. Voor huidige en toekomstige inwoners, voor ondernemers, voor bezoekers. Inwoners voelen zich thuis in de polder. De combinatie van nieuw land in verbinding met oud land maakt de regio aantrekkelijk. De gemeente zorgt voor groei, met aandacht voor de rust en ruimte. We werken aan voorwaarden en voorzieningen om een aantrekkelijke en unieke regio te zijn, klaar voor de toekomst. 

We zorgen voor onze waardevolle geschiedenis, de unieke opbouw en gebouwen

We ondersteunen ideeën voor goede ontspanning, toerisme en nieuwe natuur. We hebben oog voor onze waardevolle geschiedenis (zoals Schokland en Nagele). Nieuwe ontwikkelingen worden onderdeel van de waardevolle geschiedenis.

Volop ruimte voor nieuwe bedrijven

We blijven een vriendelijke gemeente voor ondernemers (MKB). Bedrijven die zorgen voor ons voedsel, bedrijven die zorgen voor vernieuwing en productiebedrijven ontwikkelen zich verder. Er is ook ruimte voor nieuwe bedrijven. 

Vrije tijd en toerisme

We ontwikkelen het gebied tussen Emmeloord en het Kuinderbos. In andere gebieden ondersteunen we ondernemers bij het maken en uitvoeren van plannen voor vrije tijd en toerisme. 

Kust benutten voor vrije tijd

Samen met andere partijen zoeken we manieren voor het goed gebruiken van de lange kust van de Noordoostpolder.

Landschap en natuur beschermen, versterken verbindingen

We beschermen ons unieke landschap, natuurgebieden en grote bossen. Grote vernieuwingen passen we in met aandacht voor de natuur (Lelylijn). 

Geld vrijmaken voor de gevolgen van het veranderen van het klimaat

We richten de gemeente zo in, zo, dat deze tegen verandering van het klimaat kan (grote hitte en wateroverlast). We halen tegels weg te halen en leggen meer groen aan. Dit maakt buiten spelen, sporten en bewegen fijner.

Lelylijn is een voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van de Noordoostpolder

We zetten ons in voor een Lelylijn met een treinstation in Emmeloord. Met de Lelylijn kunnen we minimaal 5.000 woningen bouwen voor mensen van buiten de polder. De Lelylijn zorgt voor werk. Met een beter netwerk voor openbaar vervoer kunnen jongeren langer thuis wonen en zijn ze langer een onderdeel van de samenleving.

Vervoer binnen de Noordoostpolder verduurzamen en openbaar vervoer op maat

Netwerk voor snelfietsen breiden we uit en we onderzoeken openbaar vervoer op maat.

Verbreden van N50

We ondersteunen de verbreding van de N50. 

Energie zelf opwekken en zelf gebruiken

Bij ontwikkelingen houden we rekening met de behoefte aan energie. 

 1. We beschermen en benutten ons erfgoed en maken het beleefbaar.
  1. Behouden en bekend maken van: het oorspronkelijk ontwerp van de Noordoostpolder en van archeologie en monumenten. (Schokland als werelderfgoed, bijzonder dorp Nagele en wederopbouwgebied Noordoostpolder, Monumenten, Archeologie, DNA, Landschap).
  2. Toekomstig erfgoed creëren: nieuwe ontwikkelingen zoals nieuwbouw en (her)inrichting landschap benaderen als waardevol/bijzonder voor de toekomst.
 2. We versterken (vernieuwend) ondernemerschap.
  1. Ruimte bieden aan vestiging van bedrijven (fysiek, in regels etc.).
  2. Verder ontwikkelen van onze sterke sectoren zoals agrofood, maakindustrie en hoogwaardige innovatie (MITC).
  3. Ondernemers-vriendelijk blijven.
  4. Samen met het bedrijfsleven werken aan een circulaire economie.
 3. We breiden vrije tijdseconomie (recreatie en toerisme) actief uit.
  1. Ruimte bieden voor dag-attractieparken en verblijfsrecreatie/recreatieparken.
  2. Ruimte bieden aan mogelijkheden voor kleinschalige recreatie, agrarische nevenactiviteiten en plattelandstoerisme.
  3. Beter ontsluiten van het landschap door recreatieve fysieke voorzieningen (fiets- en wandelroutes, vaarroutes etc.).
  4. Meer watergebonden recreatie ontwikkelen (o.a. door de kuststrook te ontwikkelen).
  5. Centrumvoorzieningen voor bewoners en bezoekers goed houden/ontwikkelen (Cultuur, Detailhandel, Horeca, Evenementen, Parkeren).
 4. We verbeteren de bereikbaarheid en stimuleren nieuwe vormen van vervoer.
  1. Verbeteren van de bereikbaarheid van -en in- de Noordoostpolder (Lelylijn, N50, fietsnetwerk, keteltunnel, OV, vervangingsopgave infra).
  2. Stimuleren van duurzame mobiliteit (deelmobiliteit etc.).
 5. We bieden toegang tot duurzame energie voor onze inwoners en ondernemers.
  1. Werken aan opwekking, opslag en conversie van een mix van verschillende vormen van duurzame energie.
  2. Werken aan de warmtetransitie.

Deelopgave

Een onderdeel van de taken voor de gemeente. Een deelopgave is onderdeel van de kernopgave en zorgt voor een deel van de uitvoering van deze taak. 

Erfgoed

Wat we uit ons verleden hebben geërfd en behouden. 

Kernopgave

De belangrijkste taken voor de gemeente.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie stuurt op de belangrijkste taken van de gemeente. Ook maakt de visie het mogelijk om voor iedere situatie een afweging te maken. Er is ruimte voor nieuwe ideeën uit de samenleving. De omgevingsvisie helpt bij een snellere en betere besluitvorming.

Uitvoeringsagenda

In de uitvoeringsagenda staat beschreven welke dingen we gaan doen en met wie om de deelopgave te laten lukken.

Water- en bodemsturend

In plaats van de natuur te ‘maken’ zoals de mens dat wil, betekent dit kijken naar wat de natuur al in de basis te bieden heeft, kijkend naar het water en de bodem. Op deze manier houd je rekening met wat de natuur kan dragen en kun je daar (slim) gebruik van maken.