Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de langere termijn vast.

Omgevingsvisie gemeente Noordoostpolder

 De omgevingsvisie Noordoostpolder bevat drie kernopgaven:

  1. Groei en bloei van dorpen en wijken, met de focus op sociale kracht in de polder en het behoud daarvan;
  2. Vitaal landelijk gebied, waarin behouden van de landbouw centraal staat, met ruimte voor innovatie en ondernemen;
  3. Aantrekkelijke regio, met voorwaarden en voorzieningen voor een aantrekkelijke, toekomstbestendige gemeente in deze unieke regio.

De kernopgaven leiden tot 14 deelopgaven, die in de uitvoeringsagenda worden uitgewerkt in deelacties. Denk aan toekomstbestendige woningbouw met bijpassende voorzieningen, voldoende mogelijkheden voor sport en bewegen in de openbare ruimte en behoud van het erfgoed. Deze acties worden tussen nu en 2050 uitgewerkt. 

Meer over de Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is een van de instrumenten onder de Omgevingswet, die 1 januari 2024 in werking is getreden (meer informatie over de omgevingswet). Gemeenten moeten hun Omgevingsvisie voor 1 januari 2027 vast te stellen. 

In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de langere termijn vast.

In Noordoostpolder kiezen we ervoor om deze voor de fysieke én de sociale leefomgeving te bepalen. We stellen 1 omgevingsvisie voor het hele grondgebied vast. Het gaat hierbij over een samenhangende visie op ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.  Deze ruimtelijke aspecten toetsen we aan onze ambities voor de sociale leefomgeving.

We hebben in 2022 een Strategische Koers vastgesteld. Deze werken we in verschillende fasen uit tot de Omgevingsvisie. Begin 2024 is de Ontwerp Omgevingsvisie in de gemeenteraad vastgesteld. De uiteindelijke visie is midden 2024 gereed.

Na het opstellen van de Strategische Koers begonnen we met het schrijven van de échte visie. In de tweede helft van 2023 vond de participatie plaats: we spraken met bezoekers van het Pieperfestival en maakten een ronde langs alle dorpen en Emmeloord. Online konden inwoners via het burgerpanel input leveren. De opbrengst van de participatie zijn eerder gedeeld in een nieuwsbericht en een advertentie in huis-aan-huis-blad De Noordoostpolder. U vindt de opbrengst van de participatie in onderstaande pdf's.

Meer over de OmgevingsEffectRapportage (OER)

Keuzes uit de Omgevingsvisie hebben gevolgen voor de leefomgeving. In de OER is onderzocht wat die effecten zijn. Ook geeft de OER mogelijke alternatieven of aanvullingen op de keuzes in de Omgevingsvisie. 

Naar aanleiding van eerdere versies van de OER zijn aanpassingen aan de Omgevingsvisie gedaan om de effecten op de leefomgeving te beperken of verbeteren.