Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de langere termijn vast.

De Ontwerp Omgevingsvisie en de bijbehorende OmgevingsEffectRapportage (OER) zijn in de gemeenteraad op 26 februari 2024 vrijgegeven voor het indienen van zienswijzen. Beide documenten liggen van 4 maart tot en met 14 april 2024 ter inzage. We bieden iedereen de mogelijkheid om in deze periode een zienswijze in te dienen.

  • Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad van Noordoostpolder, Postbus 155, 8300 AD Emmeloord;
  • Per e-mail kunt u de zienswijze sturen aan de projectleider Omgevingsvisie g.wallagh@noordoostpolder.nl;
  • Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de projectleider Guido Wallagh. Neem hiervoor contact op via het algemene nummer van de gemeente: 0527 63 39 11 of e-mailadres g.wallagh@noordoostpolder.nl.

Bijeenkomst 13 maart

Op 13 maart vanaf 19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur) presenteert de gemeente in het Voorhuys in Emmeloord de Ontwerp Omgevingsvisie. Tijdens deze interactieve bijeenkomst is het mogelijk om vragen te stellen en met de gemeente in gesprek te gaan over de Omgevingsvisie. Iedereen is welkom. Wel horen we van tevoren graag even dat u komt. Dan zorgen we voor voldoende tijd en ruimte. 

Aanmelden voor de bijeenkomst in het Voorhuys in Emmeloord kan door een mail te sturen naar m.wieland@noordoostpolder.nl

Omgevingsvisie gemeente Noordoostpolder

 De omgevingsvisie Noordoostpolder bevat drie kernopgaven:

  1. Groei en bloei van dorpen en wijken, met de focus op sociale kracht in de polder en het behoud daarvan;
  2. Vitaal landelijk gebied, waarin behouden van de landbouw centraal staat, met ruimte voor innovatie en ondernemen;
  3. Aantrekkelijke regio, met voorwaarden en voorzieningen voor een aantrekkelijke, toekomstbestendige gemeente in deze unieke regio.

De kernopgaven leiden tot 14 deelopgaven, die in de uitvoeringsagenda worden uitgewerkt in deelacties. Denk aan toekomstbestendige woningbouw met bijpassende voorzieningen, voldoende mogelijkheden voor sport en bewegen in de openbare ruimte en behoud van het erfgoed. Deze acties worden tussen nu en 2050 uitgewerkt. 

Meer over de Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is een van de instrumenten onder de Omgevingswet, die 1 januari 2024 in werking is getreden (meer informatie over de omgevingswet). Gemeenten moeten hun Omgevingsvisie voor 1 januari 2027 vast te stellen. 

In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de langere termijn vast.

In Noordoostpolder kiezen we ervoor om deze voor de fysieke én de sociale leefomgeving te bepalen. We stellen 1 omgevingsvisie voor het hele grondgebied vast. Het gaat hierbij over een samenhangende visie op ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.  Deze ruimtelijke aspecten toetsen we aan onze ambities voor de sociale leefomgeving.

We hebben in 2022 een Strategische Koers vastgesteld. Deze werken we in verschillende fasen uit tot de Omgevingsvisie. Begin 2024 is de Ontwerp Omgevingsvisie in de gemeenteraad vastgesteld. De uiteindelijke visie is midden 2024 gereed.

Na het opstellen van de Strategische Koers begonnen we met het schrijven van de échte visie. In de tweede helft van 2023 vond de participatie plaats: we spraken met bezoekers van het Pieperfestival en maakten een ronde langs alle dorpen en Emmeloord. Online konden inwoners via het burgerpanel input leveren. De opbrengst van de participatie zijn eerder gedeeld in een nieuwsbericht en een advertentie in huis-aan-huis-blad De Noordoostpolder.

Meer over de OmgevingsEffectRapportage (OER)

Keuzes uit de Omgevingsvisie hebben gevolgen voor de leefomgeving. In de OER is onderzocht wat die effecten zijn. Ook geeft de OER mogelijke alternatieven of aanvullingen op de keuzes in de Omgevingsvisie. 

Naar aanleiding van eerdere versies van de OER zijn aanpassingen aan de Omgevingsvisie gedaan om de effecten op de leefomgeving te beperken of verbeteren.