Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet komt eraan. In 2023 vervangt deze wet alle wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving (zoals wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water). De invoering van de wet is een behoorlijke omslag. Niet alleen voor overheden maar ook voor bewoners, ondernemers en organisaties. Noordoostpolder bereidt zich erop voor.

Eén wet, één loket, één procedure

De Omgevingswet regelt het beheer en de ontwikkeling van onze (fysieke) leefomgeving.

Uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte? Of van een leeg stuk land een voedselbos maken? Vanaf 2023, met de nieuwe Omgevingswet geldt: één wet, één loket, één procedure. Die procedure gaat bovendien van 26 naar 8 weken.  Met uitzondering van de uitgebreide procedure, die blijft 26 weken duren.

De nieuwe Omgevingswet geeft meer ruimte. Ruimte voor ideeën en initiatieven van bewoners, ondernemers en andere partijen. Ook geeft de wet  ruimte aan de gemeente om maatwerk te leveren.

Animatie Omgevingswet 

Samen aan de slag

Als gemeente bereiden we ons voor op de invoering van de Omgevingswet. De belangrijkste instrumenten voor de gemeente zijn de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Hier gaan we mee aan de slag, samen met inwoners, ondernemers, belangengroeperingen en andere belanghebbenden.

Wat is de Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de langere termijn vast. In Noordoostpolder kiezen we ervoor om deze voor de fysieke én de sociale leefomgeving te bepalen. We stellen 1 omgevingsvisie voor het hele grondgebied vast. Het gaat hierbij over een samenhangende visie op ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.  Deze ruimtelijke aspecten toetsen we aan onze ambities voor de sociale leefomgeving.

We werken in verschillende fases toe naar de nieuwe omgevingsvisie. In elke fase voeren we gesprekken met de samenleving en betrokken organisaties. We streven naar vaststelling door de  gemeenteraad eind 2022.

Meer weten over de omgevingsvisie gemeente: https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsvisie-gemeente/

Omgevingsplan

In het omgevingsplan staan de gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving. Er is 1  gebiedsdekkend omgevingsplan. Voorheen heette dit een bestemmingsplan. Een omgevingsplan zorgt er voor dat de gemeente regels opstelt die leiden tot een evenwichtige verdeling van functies aan locaties. De gemeente houdt daarbij rekening met alle betrokken belangen. Op dit moment zijn wij ons aan het verdiepen in dit nieuwe instrument, we doen ervaringen op en gaan oefenen. Uiterlijk in 2029 zal het gebiedsdekkend Omgevingsplan klaar moeten zijn.

Meer weten over het omgevingsplan: https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsplan-hoofdlijnen/

Participatie aanpak

Participatie is een belangrijke  pijler onder de Omgevingswet. De wet draait om ruimte geven, loslaten en vertrouwen.  Over een andere verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid en samenleving. De Omgevingswet wil meer ruimte geven aan ideeën van  initiatiefnemers en  voor lokale afwegingen. Daarin wegen de belangen van betrokkenen  nadrukkelijk mee. Die  betrokkenen  doen mee via: participatie. 
Gemeente Noordoostpolder vormt in 2021 een visie op participatie. Deze vertalen we naar een set met spelregels en een handboek. Wij gaan het begrip participatie Samenspel noemen. Omdat het gaat om de omgang tussen samenleving, gemeenteraad  en de ambtelijke organisatie. Wij gaan dit niet alleen doen maar betrekken ook de samenleving bij het opstellen van de visie en de verordening.

Leidende principes

Als eerste stap naar de invoering van de Omgevingswet formuleerden wij in Noordoostpolder vier leidende principes. Deze zijn samengesteld door vertegenwoordigers uit de samenleving, een werkgroep van de raad en een werkgroep van ambtenaren. De leidende principes geven richting  aan  ons handelen en  denken als het gaat om het in behandeling nemen  van initiatieven. Gekozen is voor: belangenafweging, dynamisch, maatwerk en vertrouwen. Via deze principes werken we van een ‘Nee tenzij’ naar een ‘Ja mits’.

Meer weten over de leidende principes: Leidende principes Omgevingswet