Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Vooronderzoek Coffeeshop Noordoostpolder fase 1 afgerond

06 juni 2024
Nieuws

In het coalitieakkoord staat dat de coalitie ruimte geeft aan de vestiging van een coffeeshop binnen de gemeentegrenzen. Op dit moment hanteert gemeente Noordoostpolder een nul-beleid, dat betekent dat er geen coffeeshops zijn toegestaan. Om de juiste afwegingen te maken, wordt in 2 fasen onderzoek gedaan. Fase 1 onderzocht de effecten van een coffeeshop op het gebied van gezondheid, leefbaarheid en veiligheid. Deze fase is afgerond. Het college van B&W stelde afgelopen week de resultaten in de rapportage ‘Polderen over coffeeshops’ vast. De uitkomsten worden op 13 juni aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Verkenning van de effecten van een coffeeshop – fase 1

De rapportage geeft antwoord op de onderzoeksvragen uit de startnotitie die in april 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het onderzoek gaat in op de mogelijke gevolgen voor volksgezondheid, leefbaarheid, criminaliteit en economie. Ook is onderzocht of er marktruimte is voor één of meer coffeeshops. Verder zijn de mogelijkheden beschreven om voorwaarden te stellen aan het vestigen van een coffeeshop. En er is verkend hoe het coffeeshopbeleid eruit kan zien. 

Korte samenvatting

Het onderzoek wijst uit dat de vestiging van een coffeeshop kan bij dragen aan de doelstellingen van gemeente Noordoostpolder. Het is waarschijnlijk dat een coffeeshop een rol kan spelen bij het uitbreiden van preventiemogelijkheden mits er goede voorwaarden worden gesteld. Ook kan gezondheidsschade beperkt worden als er hoogwaardige cannabisproducten worden aangeboden. Hiervoor is landelijke regulering van de productie en distributie van cannabisproducten nodig. Coffeeshops kunnen helpen bij het voorkomen van illegale straathandel in hun directe omgeving. Consumenten kiezen eerder voor een gecontroleerde omgeving en exploitanten kunnen de openbare ruimte rondom de shop managen. 

Het vestigen van een coffeeshop alleen is naar verwachting niet voldoende. Een multidisciplinaire aanpak lijkt een voorwaarde te zijn voor het behalen van overkoepelende doelstellingen op het gebied van drugspreventie. De coffeeshop werkt dan als onderdeel van de preventie van middelengebruik. Over het algemeen zijn de effecten van coffeeshops op de leefbaarheid beheersbaar, maar problemen zoals verkeers- en parkeerproblemen kunnen zich voordoen. Daarom is een zorgvuldige locatiekeuze van cruciaal belang. Het is ook van belang om rekening te houden met de mogelijke negatieve impact van een coffeeshop op de volksgezondheid. Denk aan het risico van normalisering van cannabisgebruik en de mogelijkheid van gezondheidsschade door verslaving. Een multidisciplinaire aanpak kan helpen om deze risico's te beheersen. Tot slot constateert het onderzoek dat een transparante bedrijfsvoering en mogelijke landelijke regulering kunnen bijdragen aan het verminderen van de bijdrage van coffeeshops aan ondermijnende criminaliteit.

Vervolg

De beeldvormende sessie voor de gemeenteraad op 13 juni is een presentatie van de tussenstand. Het betreft de uitkomsten van fase 1 en de onderzoeksopzet voor fase 2 ‘locatie onderzoek en impactanalyse’. Na de uitvoering van het onderzoek fase 2 vindt pas besluitvorming plaats. De planning hiervoor is eind 2024.